Djinn

Djinn zijn bewuste wezens aan wie Goddelijke verplichtingen zijn opgedragen

Het woord ‘djinn’ betekent letterlijk: iets wat verborgen is of door een sluier niet kan worden gezien. Zoals eerder gezegd, zijn de djinn een soort wezens, onzichtbaar voor het blote oog of met telescopen of microscopen. In de Koran is er een kort hoofdstuk dat ‘djinn’ wordt genoemd dat ons vertelt dat een groep djinn naar de Profeet Mohammed, vzmh, luisterden en dat sommigen in zijn boodschap geloofden en anderen niet.

‘Zeg!, het is aan mij onthuld geworden dat een groep djinn luisterden en zeiden: ‘We hebben een wonderlijke Koran gehoord, die naar rechtvaardigheid leidt. Daarom geloven wij erin en zullen ons niet aansluiten bij de afgodendienaars die onze Heer niet erkennen. Wij geloven dat Hij, geprezen zij de glorie van onze Heer, noch een vrouw noch een zoon had… In ons midden zijn er rechtvaardige lieden en in ons midden zijn er die zich van God afkeren. Wij zijn gescheiden groepen met verschillende regels.’ (al-Jinn, S72, A 1-A3, A11)

Hieruit kunnen we besluiten dat, zoals de mensheid, de djinn ook bewuste wezens zijn die Goddelijke opdrachten hebben ontvangen. Recente ontwikkelingen in de biologie verklaren dat God wezens schiep, specifiek voor elke sfeer in het universum. Djinn konden geschapen zijn toen de aarde nog een soort vuurbol was. Zij gingen de mensheid in de schepping vooraf en waren verantwoordelijk voor het verbeteren en het vruchtbaar maken van de wereld. Alhoewel God hun plaats later aan de mensen toekende, heeft Hij hen niet vrijgesteld van religieuze verplichtingen

Djinn zijn geschapen uit rookloos vuur

Dit wordt in de Koran vermeld, zoals eerder gezegd: al-Rahman, S55, A15. In een ander vers wordt verduidelijkt dat het vuur waaruit de djinn werden geschapen, verschroeiend is en tot in het inwendige van het lichaam kan doordringen. (al-Hijr, S15, A27) We zijn niet zeker of de Koran energie bedoelt of iets anders zoals X-stralen met de uitdrukking: ‘rookloos, doordringend en verschroeiend vuur.’

Djinn zijn zoals engelen, niet gebonden aan de beperkingen van tijd en ruimte waarin wij bewegen

Zoals de engelen kunnen de djinn zeer snel bewegen. Echter, omdat de geest actiever en sneller is dan de djinn, kan een mens die op een hoog spiritueel niveau leeft, en die de grenzen der materie en de beperkingen van tijd en ruimte doorbreekt: de djinn in snelheid en activiteit overschrijden. Wij lezen in de Koran dat toen de Profeet Solomon aan zijn hovelingen en omstanders vroeg wie de troon van de Koningin van Yemen kon brengen, één der djinn antwoordde dat hij dit kon doen voor de bijeenkomst was beëindigt en hij stond op van zijn stoel. Nochtans was er een mens die van God een speciale kennis had gekregen, die antwoordde: ‘Ik kan dit uitvoeren in minder dan een oogwenk.’ en deed dit ook. (al-Naml, S27, A38-A40)

Vergeleken met de mens kunnen de djinn, zoals de engelen, moeilijkere dingen doen

Niets is moeilijk voor God Almachtig, het is even gemakkelijk voor Hem om het hele universum te scheppen als een klein deeltje. Hij heeft mensen, djinn, en engelen voorzien van kracht en sterkte, aangepast aan de speciale taken die ze kregen opgelegd. Vermits God de engelen opdroeg van de beweging der hemellichamen te overzien, heeft Hij de mens toegestaan om over de aarde te heersen, de materie te regeren, beschavingen te bouwen en technologie te produceren.

Kracht en sterkte zijn niet beperkt tot de fysische wereld en evenmin in verhouding tot de lichaamsgrootte. We kunnen vaststellen dat immateriële dingen veel krachtiger zijn dan grote fysische lichamen. Geheugen is bijvoorbeeld uitgebreider en omvattender dan een grote kamer. We kunnen met onze handen een voorwerp aanraken dat zich vlakbij bevindt, maar onze ogen kunnen lange afstanden afleggen in één ogenblik, terwijl onze verbeelding onmiddellijk voorbij tijd en ruimte kan gaan. Winden kunnen bomen ontwortelen en grote gebouwen vernietigen. Een jonge, dunne plantenscheut kan rotsen splijten en zo in het zonlicht geraken. De kracht van energie, waarvan we het bestaan kunnen kennen door het effect dat het teweegbrengt, is door iedereen gekend. Dit alles toont aan dat de kracht van iets niet in verhouding staat tot de grootte en de fysische structuur. De immateriële wereld is eerder sterker dan de materiële en de immateriële dingen beheersen dikwijls de materiële.

 

 

Islamitisch genezen

Koran influisteren/islamitisch genezen is kort gezegd het verkrijgen van genezing of bescherming van Allah door middel van Koranverzen en smeekbeden (dua). Een zeer belangrijk middel, maar helaas tevens een middel waar maar weinig moslims nog gebruik van maken of zelfs iets over weten. Er heerst vaak een taboe op  en eveneens op zaken als tovenarij (sihr), bezetenheid (mass), het boze oog (ayn) en jaloezie (hasad). Ten onrechte, want helaas zijn dit zaken die echt bestaan en waar veel mensen al ten prooi aan gevallen zijn, soms zelfs zonder dat ze het weten.

Tovenarij, Bezetenheid, Boze oog zijn plagen die te veel mensen op verschillende manieren treft, Chronische ziekten, Slapeloosheid, Seksuele problemen, Liefde en Haat, Verscheurde gezinnen, Krankzinnigheid, Bezetenheid Depressie, Partners die elkaar niet meer, kunnen uitstaan, ongehoorzaam kinderen,  Enge nachtmerries en vele andere kwalen.

Bezetenheid en zijn verschillende vormen

Bezetenheid, oftewel het bezit nemen van een menselijk lichaam door een Djinn. In het Arabisch wordt Bezetenheid Al-Mass genoemd, Al-Mass betekent letterlijk een aanraking, de persoon is als het ware door de Shaytaan aangeraakt het wordt ook wel Al-Sar’, hoewel bij Sar’ epilepsie wordt bedoeld die veroorzaakt is door de Djinn en waarbij de Djinn een volledige controle kan krijgen over de hersenen van de patiënt en de patiënt van binnenuit klappen geeft waardoor deze persoon valt en aanvallen krijgt. Bij Sihr hebben we al gezien dat de vervloekte tovenaars op verzoek van iemand, of misschien op eigen initiatief Sihr bij iemand toepassen waardoor deze persoon ziek, gek, dood of Bezeten kan raken van 1 of meerdere Djinn. Het is dus duidelijk dat de Djinn, de zogenaamde Gadim Al-Sihr(werker van de sahir), dus het bevel krijgen om een menselijk lichaam binnen te treden, ook hier is dan sprake van Al-Mass, maar dan door Sihr. Maar als we het over Al-Mass of Sar’ in het algemeen hebben dan spreken we over Djinn die op eigen houtje handelen, zij zijn dus onafhankelijk van de sahir. Na het binnentreden van het lichaam kunnen deze Djinn verschillende soorten Al-Mass veroorzaken die soms bijna identiek zijn aan Sihr, bijvoorbeeld we hebben Al-Sihr Al-Hawateef(Sihr van de stemmen), maar je hebt ook Al-Mass Al-Hawateef, het enige verschil is, bij de eerste komt het door een betovering(Sihr) en de 2de heeft een andere reden, die we zo gaan bespreken. Alvorens we verder gaan met dit zullen we Al-Mass(bezetenheid) bewijzen met de Koraan en de Sunnah.

Boze oog/Nazar

Het onderwerp van H’asad, ofwel jaloezie (nijd, afgunst), is een zeer belangrijk onderwerp. Het is een serieus probleem, waar wij allemaal tegen dienen te strijden. Jaloezie verspreidt zich door de samenleving als een vreselijke ziekte en het is een ziekte die behandeling vereist.

Jaloezie is zonder twijfel een serieuze en soms fatale ziekte. Het is een onwaardige karaktertrek die tweedracht onder de mensen, gemeenschappen en zelfs volkeren veroorzaakt. Een gemeenschap die besmet is met deze walgelijke eigenschap, is een gemeenschap waarin samenwerking en liefde zo goed als onbekend is geworden. Vijandschap, haat en geweld worden orde van de dag.

Jaloezie ontstaat wanneer we anderen met een zegening zien en we het verlangen hebben dat die persoon deze zegening verliest. Er ontstaat afgunst en we gunnen die andere persoon die zegening niet. Moslimgeleerden hebben dit akelige gevoel op verschillende manieren gedefinieerd, maar al hun definities bevatten de volgende essentiële betekenis: het wensen dat iemand iets goeds verliest, waarmee hij of zij gezegend is. Allah de Verhevene zegt: “…het kwaad van de jaloerse, wanneer hij jaloers is.” [Soerat Al-Falaq (113), aayah 5]